• Author Archive

Tác giả: Trach

  • QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NHỰA ĐẾN NĂM 2025

    Bộ Công Thương vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, năm 2015, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp ngành nhựa đạt 78.500 tỷ đồng, năm 2020 đạt 181.577 tỷ đồng và tới năm 2025 là 390.000 tỷ đồng. Mục […]
    Xem thêm
0903902942
0522935984